Thông tin cá nhân

Người nhận có thể là một cá nhận hoặc một tổ chức phi doanh nghiệp.

Loại thông tin cá nhân nào sẽ được thu thập?

Saigon Roses sẽ thu thập hợp pháp các thông tin cá nhân về người nhận, được cung cấp bởi chính khách hàng, để hoàn thành đơn đặt hàng. Thông tin cá nhân bao gồm tên, điện thoại di động, địa chỉ…

Các thông tin cá nhân này sẽ được sử dụng như thế nào?

Thông tin cá nhân thu thập được bằng bởi Saigon Roses sẽ được sử dụng cho các mục đích chính mà nó được thu thập và cho bất kỳ mục đích nào khác nếu nó có liên quan trực tiếp đến mục đích chính, hoặc khách hàng và người nhận muốn thông tin này được sử dụng. Mục đích chính cho việc thu thập thông tin cá nhân về người nhận là để chúng tôi có thể giao hàng tận nơi.

Ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài. Xin lưu ý rằng trang web của chúng tôi có chứa các liên kết đến các trang web khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng riêng, báo cáo riêng tư, hoặc nội dung của bất kỳ trang web khác.

Phụ phí có thể được thể áp dụng cho dịch vụ này. Cá nhân có quyền biết những loại thông tin gì được lưu giữ và thu thập.

Đây là CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN, tháng 3 năm 2016.

Saigon Roses có quyền thực hiện điều chỉnh chính sách này bất cứ lúc nào.